Chants

1

THE LOTUS SUTRA

ENO: MYO HO REN GE KYO
KAN ZE ON BO SA FU MON BON DAI
NI JU GO NI JI MU JIN NI BO SA
SOKU JU ZA KI HEN DAN U KEN GASSHO
KO BUTSU NI SA ZE GON SE SON
KAN ZE ON BO SA I GA IN NEN MYO
KAN ZE ON BUTSU GO MU JIN NI BO
SA ZEN NAN SHI NYAKU U MU RYO
HYAKU SEN MAN NOKU SHU JO JU SHO
KU NO MON ZE KAN ZE ON BO SA ISSHIN
SHO MYO KAN ZE ON BO SA SOKU
JI KAN GO ON JO KAI TOKU GE DATSU
NYAKU U JI ZE KAN ZE ON BO SA
MYO SHA SETSU NYU DAI KA KA FU
NO SHO YU ZE BO SA I JIN RIKI KO
NYAKU I DAI SUI SHO HYO SHO GO
MYO GO SOKU TOKU SEN SHO NYAKU U
HYAKU SEN MAN NOKU SHU JO I GU
KON GON RU RI SHA KO ME NO SAN
GO KO HAKU SHIN JU TO HO NYU O
DAI KAI KE SHI KOKU FU SUI GO SEN
BO HYO DA RA SETSU KI KOKU GO
CHU NYAKU U NAI SHI ICHI NIN SHO
KAN ZE ON BO SA MYO SHA ZE SHO
NIN TO KAI TOKU GE DATSU RA SETSU
SHI NAN I ZE IN NEN MYO KAN ZE
ON NYAKU BU U NIN RIN TO HI GAI
SHO KAN ZE ON BO SA MYO SHA HI
SHO SHU TO JO JIN DAN DAN NE NI
TOKU GE DATSU NYAKU SAN ZEN DAI
SEN KOKU DO MAN JU YA SHA RA
SETSU YOKU RAI NO NIN MON GO SHO
KAN ZE ON BO SA MYO SHA ZE SHO
AK- KI SHO FU NO I AKU GEN JI SHI
KYO BU KA GAI SETSU BU U NIN

NYAKU U ZAI NYAKU MU ZAI CHU KAI
KA SA KEN GE GO SHIN SHO KAN ZE
ON BO SA MYO SHA KAI SHITSU DAN
NE SOKU TOKU GE DATSU NYAKU SAN
ZEN DAI SEN KOKU DO MAN JU ON
ZOKU U ICHI SHO SHU SHO SHO SHO
NIN SAI JI JU HO KYO KA KEN RO GO
CHU ICHI NIN SA ZE SHO GON SHO
ZEN NAN SHI MO TOKU KU FU NYO
TO O TO I SHIN SHO KAN ZE ON BO
SA MYO GO ZE BO SA NO I MU I SE
O SHU JO NYO TO NYAKU SHO MYO
SHA O SHI ON ZOKU TO TOKU GE
DATSU SHU SHO NIN MON GU HOS- SHO
GON NA MU KAN ZE ON BO SA SHO
GO MYO GO SOKU TOKU GE DATSU MU
JIN NI KAN ZE ON BO SA MA KA SA
I JIN SHI RIKI GI GI NYO ZE
NYAKU U SHU JO TA O IN YOKU JO
NEN KU GYO KAN ZE ON BO SA BEN
TOKU RI YOKU NYAKU TA SHI NI JO
NEN KU GYO KAN ZE ON BO SA BEN
TOKU RI SHIN NYAKU TA GU CHI JO
NEN KU GYO KAN ZE ON BO SA BEN
TOKU RI CHI MU JIN NI KAN ZE ON
BO SA U NYO ZE TO DAI I JIN RIKI
TA SHO NYO YAKU ZE KO SHU JO JO
O SHIN NEN NYAKU U NYO NIN SECHOKU
GU NAN RAI HAI KU YO KAN
ZE ON BO SA BEN SHO FUKU TOKU
CHI E SHI NAN SE- CHOKU GU NYO
BEN SHO TAN SHO U SO SHI NYO
SHUKU JIKI TOKU HON SHU NIN AI
KYO MU JIN NI KAN ZE ON BO SA U
NYO ZE RIKI NYAKU U SHU JO KU
GYO RAI HAI KAN ZE ON BO SA FUKU
FU TO EN ZE KO SHU JO KAI O JU
JI KAN ZE ON BO SA MYO GO MU
JIN NI NYAKU U NIN JU JI ROKU JU
NI OKU GO GA SHA BO SA MYO JI

BU JIN GYO KU YO ON JIKI I BUKU
GA GU I YAKU O NYO I UN GA ZE
ZEN NAN SHI ZEN NYO NIN KU DOKU
TA FU MU JIN NI GON JI TA SE
SON BUTSU GON NYAKU BU U NIN JU
JI KAN ZE ON BO SA MYO GO NAI
SHI ICHI JI RAI HAI KU YO ZE NI
NIN FUKU SHO TO MU I O HYAKU SEN
MAN NOKU GO FU KA GU JIN MU JIN
NI JU JI KAN ZE ON BO SA MYO GO
TOKU NYO ZE MU RYO MU HEN FUKU
TOKU SHI RI MU JIN NI BO SA
BYAKU BUTSU GON SE SON KAN ZE
ON BO SA UN GA YU SHI SHA BA SE
KAI UN GA NI I SHU JO SEP- PO HO
BEN SHI RIKI GO JI UN GA BUTSU GO
MU JIN NI BO SA ZEN NAN SHI NYAKU
U KOKU DO SHU JO O I BUS- SHIN
TOKU DO SHA KAN ZE ON BO SA
SOKU GEN BUS- SHIN NI I SEP- PO O
I BYAKU SHI BUS- SHIN TOKU DO SHA
SOKU GEN BYAKU SHI BUS- SHIN NI I
SEP- PO O I SHO MON SHIN TOKU DO
SHA SOKU GEN SHO MON SHIN NI I
SEP- PO O I BON NO SHIN TOKU DO
SHA SOKU GEN BON NO SHIN NI I SEPPO
O I TAI SHAKU SHIN TOKU DO SHA
SOKU GEN TAI SHAKU SHIN NI I SEPPO
O I JI ZAI TEN SHIN TOKU DO
SHA SOKU GEN JI ZAI TEN SHIN NI I
SEP -PO O I DAI JI ZAI TEN SHIN
TOKU DO SHA SOKU GEN DAI JI ZAI
TEN SHIN NI I SEP- PO O I TEN
DAI SHO GUN SHIN TOKU DO SHA SOKU
GEN TEN DAI SHO GUN SHIN NI I SEPPO
O I BI SHA MON SHIN TOKU DO
SHA SOKU GEN BI SHA MON SHIN NI
I SEP- PO O I SHO O SHIN TOKU DO
SHA SOKU GEN SHO O SHIN NI I SEPPO
O I CHO JA SHIN TOKU DO SHA

SOKU GEN CHO JA SHIN NI I SEP- PO
O I KO JI SHIN TOKU DO SHA SOKU
GEN KO JI SHIN NI I SEP- PO O I
SAI KAN SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN
SAI KAN SHIN NI I SEP- PO O I BA
RA MON SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN
BA RA MON SHIN NI I SEP- PO O I
BI KU BI KU NI U BA SOKU U BA I
SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN BI KU
BI KU NI U BA SOKU U BA I SHIN NI
I SEP- PO O I CHO JA KO JI SAI
KAN BA RA MON BU NYO SHIN TOKU
DO SHA SOKU GEN BU NYO SHIN NI
I SEP- PO O I DO NAN DO NYO SHIN
TOKU DO SHA SOKU GEN DO NAN DO
NYO SHIN NI I SEP- PO O I TEN RYU
YA SHA KEN TATSU BA A SHU RA KA
RU RA KIN NA RA MA GO RA KA NIN
PI NIN TO SHIN TOKU DO SHA SOKU
KAI GEN SHI NI I SEP- PO O I SHU
KON GO JIN TOKU DO SHA SOKU GEN
SHU KON GO JIN NI I SEP- PO MU
JIN NI ZE KAN ZE ON BO SA JO JU
NYO ZE KU DOKU I SHU SHU GYO YU
SHO KOKU DO DO DATSU SHU JO ZE
KO NYO TO O TO IS- SHIN KU YO
KAN ZE ON BO SA ZE KAN ZE ON
BO SA MA KA SA O FU I KYU NAN
SHI CHU NO SE MU I ZE KO SHI SHA
BA SE KAI KAI GO SHI I SE MU I
SHA MU JIN NI BO SA BYAKU BUTSU
GON SE SON GA KON TO KU YO KAN
ZE ON BO SA SOKU GE KYO SHU HO
JU YO RAKU GE JIKI HYAKU SEN RYO
GON NI I YO SHI SA ZE GON NIN
JYA JU SHI HOS- SE CHIN PO YO
RAKU JI KAN ZE ON BO SA FU KO
JU SHI MU JIN NI BU BYAKU KAN ZE
ON BO SA GON NIN JYA MIN GA TO
KO JU SHO YO RAKU NI JI BUTSU GO

KAN ZE ON BO SA TO MIN SHI MU
JIN NI BO SA GYU SHI SHU TEN RYU
YA SHA KEN TATSU BA A SHU RA KA
RU RA KIN NA RA MA GO RA KA NIN
PI NIN TO KO JU ZE YO RAKU SOKU
JI KAN ZE ON BO SA MIN SHO SHI
SHU GYU O TEN RYU NIN PI NIN
TO JU GO YO RAKU BUN SA NI BUN
ICHI BUN BU SHA KA MU NI BU
ICHI BUN BU TA HO BUT- TO MU
JIN NI KAN ZE ON BO SA U NYO
ZE JI ZAI JIN RIKI YU O SHA BA
SE KAI NI JI MU JIN NI BO SA I
GE MON WATSU SE SON MYO SO
GU GA GON JU MON PI BUS- SHI
GA IN NEN MYO I KAN ZE ON GU
SOKU MYO SO SON GE TO MU JIN
NI NYO CHO KAN NON GYO ZEN NO
SHO HO SHO GU ZE JIN NYO KAI
RYAKU KO FU SHI GI JI TA SEN
NOKU BUTSU HOTSU DAI SHO JO GAN
GA I NYO RAKU SETSU MON MYO
GYU KEN SHIN SHIN NEN FU KU KA
NO METSU SHO U KU KE SHI KO
GAI I SUI RAKU DAI KA KYO NEN
PI KAN NON RIKI KA KYO HEN JO
CHI WAKU HYO RU KO KAI RYO
GYO SHO KI NAN NEN PI KAN NON
RIKI HA RO FU NO MOTSU WAKU
ZAI SHU MI BU I NIN SHO SUI DA
NEN PI KAN NON RIKI NYO NICHI
KO KU JU WAKU HI AKU NIN CHIKU
DA RAKU KON GO SEN NEN PI KAN
NON RIKI FU NO SON ICHI MO WAKU
CHI ON ZOKU NYO KAKU SHU TO KA
GAI NEN PI KAN NON RIKI GEN
SOKU KI JI SHIN WAKU SO O NAN
KU RIN GYO YOKU JU JU NEN PI
KAN NON RIKI TO JIN DAN DAN NE
WAKU SHU KIN KA SA SHU SOKU HI

CHU KAI NEN PI KAN NON RIKI
SHAKU NEN TOKU GE DATSU SHU SO
SHO DOKU YAKU SHO YOKU GAI SHIN
SHA NEN PI KAN NON RIKI GEN
JAKU O HON NIN WAKU GU AKU RA
SETSU DOKU RYO SHO KI TO NEN
PI KAN NON RIKI JI SHIP- PU KAN
GAI NYAKU AKU JU I NYO RI GE SO
KA FU NEN PI KAN NON RIKI SHITSU
SO MU HEN HO GAN GA GYU U
KATSU KE DOKU EN KA NEN NEN PI
KAN NON RIKI JIN SHO JI E KO UN
RAI KU SEI DEN GO BAKU JU DAI
U NEN PI KAN NON RIKI O JI TOKU
SHO SAN SHU JO HI KON YAKU MU
RYO KU HIS- SHIN KAN NON MYO
CHI RIKI NO GU SE KEN KU GU
SOKU JIN TSU RIKI KO SHU CHI HO
BEN JIP- PO SHO KOKU DO MU
SETSU FU GEN SHIN SHU JU SHU
AKU SHU JI GOKU KI CHIKU SHO
SHO RO BYO SHI KU I ZEN SHITSU
RYO METSU SHIN KAN SHO JYO KAN
KO DAI CHI E KAN HI KAN GYU JI
KAN JO GAN GYO SEN GO MU KU
SHO JO KO E NICHI HA SHO AN NO
BUKU SAI FU KA FU MYO SHO SE
KEN HI TAI KAI RAI SHIN JI I MYO
DAI UN JU KAN RO HO U METSU
JO BON NO EN JO SHO KYO KAN
SHO FU I GUN JIN CHU NEN PI
KAN NON RIKI SHU UN SHIT- TAI
SAN MYO ON KAN ZE ON BON NON
KAI CHO ON SHO HI SE KEN ON ZE
KO SHU JO NEN NEN NEN MOS- SHO
GI KAN ZE ON JO SHO O KU NO
SHI YAKU NO I SA I KO GU ISSAI
KU DOKU JI GEN JI SHU JYO
FUKU JU KAI MU RYO ZE KO O
CHO RAI NI JI JI JI BO SA SOKU

JU ZA KI ZEN BYAKU BUTSU GON
SE SON NYAKU U SHU JO MON ZE
KAN ZE ON BO SA BON JI ZAI SHI
GO FU MON JI GEN JIN TSU RIKI
SHA TO CHI ZE NIN KU DOKU FU
SHO BUS- SETSU ZE FU MON BON
JI SHU CHU HACHI MAN SHI SEN
SHU JO KAI HOTSU MU TO DO A
NOKU TA RA SAN MYAKU SAN BO
DAI SHIN

2

HEART SUTRA

ENO: MAKA HANNYA HARAMITA SHIN GYO

KAN JI ZAI BO SHA GYO JIN HANYA HARAMITA

JI SHO KEN GO UN KAI KU DO IS SAI KU YAKU SHA

RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE

KU KU SOKO ZE SHIKI JU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO

ZE SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU

FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU

SO GYO SHIKI MU JEN NI BI ZETS SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI

SOKU HO MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU

MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI

YAKU MU RO SHI JIN MU KU SHU METSU DO MU CHI

YAKU MU TOKU I MU SHO TOK KO BO DAI SAT TA E

HAN NYA HA RA MITA KO SHIN MU KE GE MU KE GE

KO MU U KU FU ON RI IS SAI TEN DO MU SO KU GYO NE HAN

SAN ZE SHO BUTSU E HAN NYA HARA MITA KO TOKO A NOKU TA

RA SAN MYAKU SAN BO DAI KO CHI HAN NYA HARA MITA

ZE DAI SHIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU JO SHU

ZE MU TO DO SHU NO JO IS SAI KU SHIN JITSU FU

KO KO SETSU HAN NYA HARA MITA SHU SOKU SETSU SHU

WATSU GYA TE GYA TE HA RA GYA TE TE HARA SO GYA TE

HA RA GYA TE HARA SO GYA TE BO DHI SOWA KA

HAN NYA SHIN GYO

3

DHARANI OF REMOVING DISASTER

(SHO SAI SHU)

ENO: NA MU SA MAN DA

MO TO NAN O HA RA CHI KO TO SHA

SO NO NAN TO JI TO EN GYA GYA GYA

KI GYA KI UN NUN SHI FU RA SHI FU RA

HA RA SHI FU RA HA RA SHI FU RA CHI

SHU SA CHI SHU SA SHU SHI RI SHU

SHI RI SO HA JA SO HA JA SE CHI

GYA SHI RI EI SO MO KO (Three times)

4

DHARANI OF THE GREAT COMPASSIONATE ONE 

(DAI HI EN MON BU KAI JIN SHU)

ENO: NA MU KA RA TAN NO

TO RA YA YA NA MU O RI YA BO RYO KI CHI

SHI FU RA YA FU JI SA TO BO YA

MO KO SA TO BO YA MO KO KYA RU

NI KYA YA EN SA HA RA HA EI SHU

TA NO TON SHA NA MU SHI KI RI TO

I MO O RI YA BO RYO KI CHI SHI

FU RA RI TO BO NA MU NO RA KI

JI KI RI MO KO HO DO SHA MI SA

BO O TO JO SHU BEN O SHU IN SA

BO SA TO NO MO BO GYA MO HA DE

CHO TO JI TO EN O BO RYO KI RYO

GYA CHI KYA RYA CHI I KI RI MO

KO FU JI SA TO SA BA SA BO MO

RA MO RA MO KI MO KI RI TO IN

KU RYO KU RYO KE MO TO RYO TO

RYO HO JA YA CHI MO KO HO JA YA

CHI TO RA TO RA CHI RI NI SHI FU

RA YA SHA RO SHA RO MO MO HA

MO RA HO CHI RI I KI I KI SHI NO

SHI NO O RA SAN FU RA SHA RI HA

ZA HA ZA FU RA SHA YA KU RYO

KU RYO MO RA KU RYO KU RYO KI

RI SHA RO SHA RO SHI RI SHI RI SU

RYO SU RYO FU JI YA FU JI YA FU

DO YA FU DO YA MI CHI RI YA NO

RA KI JI CHI RI SHU NI NO HO YA

MO NO SO MO KO SHI DO YA SO MO

KO MO KO SHI DO YA SO MO KO SHI

DO YU KI SHI FU RA YA SO MO KO

NO RA KI JI SO MO KO MO RA NO

RA SO MO KO SHI RA SUN O MO

GYA YA SO MO KO SO BO MO KO

SHI DO YA SO MO KO SHA KI RA O

SHI DO YA SO MO KO HO DO MO

GYA SHI DO YA SO MO KO NO RA

KI JI HA GYA RA YA SO MO KO MO

HO RI SHIN GYA RA YA SO MO KO

NA MU KA RA TAN NO TO RA YA

YA NU MU O RI YA BO RYO KI CHI

SHI FU RA YA SO MO KO SHI TE DO

MO DO RA HO DO YA SO MO KO

5

DAI SEGAKI 

ENO: JYA JIN NYU RO SHI

SAN SHI I SHI FU IN KAN HA KAI SHIN SHI YUI SHIN ZO.

NA MU JI HO FU. NA MU JI HO HA.

NAMU JI HO SEN. NA MU

HON SU SHI KYA MU NI FU. NA

MU DAI ZU DAI HI KYU KU KAN

SHI IN BU SA. NA MU KI KO O

NAN SON SHA. NA MU SA BO.

TO TO GYA TO. BO RYO KI CHI.

  1. EN. SAN MO RA. SAN MO RA.

KIN. NA MU SU RYO BO YA

TO TO GYA TO YA. TO JI TO

EN SU RYO SU RYO. BO YA SU

RYO. BO YA SU RYO. SO MO

NA MU SA MAN DA. HO DO

NAN BAN. NA MU HO SHIN JI

RAI. NA MU TO HO JI RAI. NA

MU MYO SHI SHIN JI RAI. NA

MU KO HA SHIN JI RAI. NA MU

RI FU I JI RAI. NA MU KAN

RO YO JI RAI. NA MU O MI TO

JI RAI. NA MU O MI TO BO YA

TO TO GYA TO YA. TO NI YA

O MI RI TSU BO BI. O MI

RI TO. SHI TA BO MI. O MI RI

BU GYA RA CHI. O MI RI

BI GYA RA TO. KYA MI NI

GYA GYA NO. SHI TO YA RI.

SO MO KO.

JIN SHU KYA JI JIN NIN SHI. FU SHI

O SA SHU KI JIN. GEN KAI BO MAN

SHA KEN SHIN. SHI DO YU MIN SAN

ZEN DO. KI I SAN BO HA BU JI. KYU

KIN TE SHIN BU JO KA. KUN TE BU

HEN JIN MI RAI. I SHI SHUN SAN ZUN

PA SHI. JI TEN KI JIN SHU. GO KIN

SU JI KYU. SU JI HEN. JI HO I SHI

KI JIN KYO. I SU SHU AN SHU SEN

GEN. HO TA BU MO KI RO TE. SON

SHA FU RA JU BU KYU. MO SHA RI

KU SAN NAN NYO. SU IN SAN NYU

SHI AN SHI. SAN ZU HA NAN KU SHUN

SAN. KYU MO KYU KO SEN NA SU.

JIN SHU RIN NUI SAN JIN ZU. GEN NI

SU KUN TEI. FU GYU O I SHI. GO

TEN NI SHUN SAN. KAI KYU JIN BU

JI HO SAN SHI ISHI SHI BU. SHI

SON BU SA. MO KO SA. MO KO HO

JYA HO RO MI.

6

THE FINAL INSTRUCTIONS OF NATIONAL TEACHER KOZEN DAITO

ENO:  KO ZEN DAITO KOKU SHI YUI KAI

NAN JIRA SHO NIN KONO SAN CHU NI

KITA- ATTE DO NO TAME NI KO BEO

ATSU MU EJI KINO TAME NI SURU

KOTO NAKA RE KATA A- TTE KIZU TO

YU KOTO NA KU KUCHI A- TTE KURA

WAZU TO YU KOTO NA SHI TADA SUBE

KARA KU JU NIJI CHU MURI ENO TOKO

RONI MUKA- ATTE KIWA ME KITA RI

KIWA ME SARU BE SHI KO IN YANO

GOTO SHI TSUTSU SHIN DE ZO YO SHIN

SURU KOTO NAKA RE KAN SHUSE YO

KAN SHUSE YO RO SO AN GYANO NO

CHI ARU IWA JI MON HAN KO BUKAKKU

KYO KAN KIN GIN O CHIRI BA

ME TASHU NYO NETSU ARU IWA JU

KYO FUN JU CHO ZA FU GA ICHI JIKI

BO SAI ROKU JI GYO DO TATO I IN

MONI SHI SARU TO IE DOMO BU- SSO

FUDEN NO MYO DO O MO- TTE KYO

KAN NI KAZA I SEZU NBA TACHI

MACHI IN GAO HATSU MUSHI SHIN PU

CHINI OTSU MINA KORE JYAMA NO

SHUZO KUNA RI RO SO YO SARU

KOTO HISA SHIKU TOMO JISON TO SHO

SURU KOTO O YURU SA JI ARU IWA

MO SHI ICHI NIN A RI YAGA INI MEN

ZE- SHI I- PPA BO TEI SE- KKYAKU

SHO NAI NI YASA I KON O NITE KISSHITE

HIO SUGO SUTO MO SEN ICHI

NI KOJI O KYU MEI SURU TEI WA RO

SO TO NICHI NICHI SHO KEN HO ON

TEI NO HITO NA RI TARE KA AE TE

KYO KOTSU SEN YA BEN SEN BEN

SEN.

7

SHIGU  SEIGAN

The Four Great Vows

(Repeat three times)

SHU JO MU HEN SEI GAN DO

BO NO MU JIN SEI GAN DAN

HO MON MU RYO SEI GAN GAKU

BUTSU DO MU JO SEI GAN JO

To download PDF of Chants:

mbzc_sutrabook